Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

 

 

VZW Wiloo                                                                

Kruidenstraat 19,

8400 Oostende

wiloo.be
 

                                                                                 

 

 

                                                                       Oostende, 20 maart 2006

                                                                      

 

 

                                                                       Aan het College van Burgemeester en Schepenen

                                                                       Stadhuis Vindictivelaan 1

                                                                       8400 Oostende

 

 

 

 

Betreft: Aanvraag voor subsidie door de vzw WILOO,

“project indicatieve luchtkwaliteitsmonitoring omgeving luchthaven Oostende-Brugge”

 

 

Geachte,

 

 

Als vzw WILOO, die de belangen behartigt van de omwonenden van de regionale luchthaven Oostende-Brugge, vragen wij een subsidie aan om het hierbij beschreven project te steunen.

 

De vzw WILOO plant binnenkort een indicatief onderzoek naar de uitstoot van “fijn stof” door de activiteiten op en rond de luchthaven van Oostende. Grote vrachtvliegtuigen en hun aanverwante vrachtverkeer zullen in de toekomst een sterke bijdrage leveren in de totale hoeveelheid “fijn stof” in de omgeving van de luchthaven. Om periodes van weinig verkeer op de luchthaven te kunnen vergelijken met periodes van geplande grote drukte, zouden we zo snel mogelijk willen starten met ons project dat over meerdere jaren zal doorlopen. We zouden hiervoor graag een relatief duur “fijn stof meettoestel aankopen.

 

 

In bijlage vindt u:

                  -de ingevulde documenten: “Aanvraag voor Subsidie” gericht aan de dienst Financiën

                  -een korte projectomschrijving en motivatie

                  -een beschrijving van het meettoestel

                  -een offerte van de firma Procare

 

 

Hopend op een gunstig gevolg,

 

hartelijk dank,

 

namens de vzw WILOO

 

 

 

 

Jacques Denecker

Voorzitter

 

vzw WILOO

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTOMSCHRIJVING

 

Doel:
- Monitoring van de luchtkwaliteit c.q. “fijn stof” rond de luchthaven van Oostende-Brugge
- Inschatting van de impact van de luchthaven op de omgevingsluchtkwaliteit.
- Rapportage van indicatieve resultaten aan de overheid en de omwonenden.

 

 

Motivatie:

- De luchthaven plant een forse groei van de vrachtactiviteit via een privatisering en integratie in het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende. De aangevoerde vracht met grote oude vrachttoestellen en het aantal vliegbewegingen rond en boven de stad zal hierdoor meer dan verdubbelen. De afhandelingactiviteiten worden vanaf juli 2006 verplaatst naar een nieuwe vrachtruimte (apron1). Deze locatie sluit dicht aan bij de woonwijken van Stene-Dorp. Het nieuwe laadplatform ligt zeer ongunstig door de overheersende windrichting. De westenwind voert uitlaatgassen afkomstig van de luchthaven in de wijken aan. De woonomgeving wordt ook vervuild door “vortex-luchtcirculaties” afkomstig van luchtstromingen onder de vleugels van landende toestellen. Deze stromingen smeren de uitlaatgassen langs daken, tuinen en in de woningen van de omwonenden. Voor meer informatie over impact landende vliegtuigen op omgeving zie de theoretische studie van de universiteit van Manchester (2003): “AIR QUALITY IN AIRPORT APPROACHES: IMPACT OF EMISSIONS ENTRAINED BY VORTICES IN AIRCRAFT WAKES”

  (bijlage 1)

- Meer en meer blijkt “fijn stof” een “killer” te zijn. De effecten van deze zeer kleine stofdeeltjes op de gezondheid worden zwaar onderschat door overheid en burger, net als ooit het geval was met asbest, zie het “pro-actief rapport DEELTJESVEVUILING” van prof. Nik van Larebeke en onderzoekster Rinne De Bont Universiteit Gent, Vakgroep Radiotherapie, Kerngeneeskunde en Exper. Cancerologie De Pintelaan 185 9000 Gent (bijlage 2)

- in onze regio wordt niet gemeten naar fijn stof (IRCEL-meetnetwerk) terwijl uit studies blijkt dat de grenswaarden in onze regio bereikt zijn (zie het MER ivm milieuvergunningsaanvraag luchthaven dd. 2005).

- In heel België wordt geen empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van de luchtvaart op de lokale luchtkwaliteit (bijlage 3) ook op Europees niveau niet!

- Het advies van de ICAO in verband met problemen veroorzaakt door vliegtuigen (bijlage 4) en de studie van Eurocontrol: “Aircraft Particulate Matter Emission Estimation through all Phases of Flight EEC/SEE/2005/0014” zie: http://www.eurocontrol.be/eec/gallery/content/public/documents/EEC_SEE_reports/EEC_SEE_2005_014.pdf

 

 

Methode: indicatieve metingen van de concentraties “fijn stof” pm 2.5 en pm 10 in de omgeving van de luchthaven Oostende-Brugge door middel van een “fijn stof”  meettoestel “SidePak” (bijlage 5), kostprijs toestel (bijlage 6)

 

 

Zones: de wijken Raversijde, Mariakerke en Stene Dorp

 

 

Acties:

- inloop en leerfase (bepalen soorten “fijn stof” en bijdrage zeezout),

  dagelijkse structurele bemonstering van de lucht op vaste tijdstippen en vaste punten

- acute metingen van verandering in luchtkwaliteit in de woonwijken door meting voor, tijdens en na het landen of opstijgen van (vracht)vliegtuigen. Zowel binnen als buiten de huizen

- bijhouden van een logboek

- regelmatige evaluatie en bespreking c.q. bijsturing van het project

- analyse van de resultaten in samenwerking met de UGent

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn stof uitstoot vliegtuigmotor:

(één start => +/- verbranding van 2000 liter kerosine = +/- 100 gr fijn stof)

bij “take of” : fijn stof => 0,05 g/kg kerosine

bron: «Aircraft Particulate Matter Emission Estimation through all Phases of Flight EEC/SEE/2005/0014»

 

 

Verwachte uitstoot “Fijn stof” luchthaven Oostende 2010: 2200 kilogram

(op basis van 30 bewegingen/dag met grote en middelgrote vliegtuigen)

 

Verwacht verlies aan levensjaren bij omwonenden luchthaven Oostende: in onderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

AM510 fijn stof meettoestel