Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Gezamelijke persmededeling vzw WILOO en CV2
 

                                                                                                             

 

                          

                                               

 

 

Oostende, 22 november 2005

 

 

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN CV2 & WILOO NAAR AANLEIDING VAN VOORSTELLING PROJECT 3, “GROENE LONG ROND OOSTENDE” VAN DE SP.A- OOSTENDE.

 

 

 

 

CV2 en WILOO vinden het uiteraard positief dat men aandacht heeft voor de aanleg van groen in en rond de stad. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wat betreft deel 2, Parkgebied Duinkerkseweg” fundamenteel verkeerde keuzes worden gemaakt.

 

Eerst deze opmerking: er is duidelijk buiten de lijntjes gekleurd waardoor de perceptie ontstaat dat het Parkgebied Duinkerkseweg  een stuk groter zal zijn dan wat strookt met de werkelijkheid. De oostelijke lob van de geplande verkaveling in het BPA 107 'Steensedijk- Duinkerkseweg' bijvoorbeeld, is bijna helemaal groen gekleurd. Toeval? 

 

De sp.a zegt : "Deze zone willen we verder uitbouwen als groene recreatiezone met gemakkelijke toegang vanuit de aanpalende wijken".

 

Dat dit "park" in de eerste plaats de functie van een groene buffer moet gaan vervullen tegen de hinder (emissies, trillingen, geur en geluid) van de luchthaven, daar rept men met geen woord over. Evenmin wordt vermeld dat de verhuis van de luchthavenactiviteiten t.h.v. laadplatform Apron 2 (luchthavengebouw) naar Apron 1 (Torhoutsesteenweg) zal resulteren in een stijging van de hinder, daar waar nu reeds de meeste hinder wordt geregistreerd (woonwijk grenzend aan oostelijk gedeelte van het voorziene parkgebied) en dat precies daar de buffer het smalst wordt. Men beschikt daar sowieso al over weinig ruimte en het Oostendse stadsbestuur wil deze potentiële bufferruimte dan nog eens uithollen door woningbouw.

Men kan zich eveneens afvragen of het wel verstandig is recreatie te voorzien in een “park” dat fungeert als hinderbarričre voor o.a. uitlaatgassen van de vertrekkende vliegtuigen.

 

In de plaats van een bestaand knelpunt op gebied van leefbaarheid en deze die worden vermoed bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven weg te werken, uitgaande van het voorzorgsprincipe en strevend naar goed nabuurschap tussen twee functies (luchthaven/woonwijk), wordt een nieuwe hindersituatie gecreëerd (geplande verkaveling) die tevens tot gevolg heeft dat het ruimtelijk bufferend effect sterk wordt gereduceerd. Dit is onverantwoord en asociaal.

 

In de vorige bestuursperiode met de SP aan het roer adviseerde het stadsbestuur (naar aanleiding van gewijzigd gewestplan "Oostende- Middenkust") Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Vanmechelen "dat het woonuitbreidingsgebied tussen de Prins Roselaan en de Steensedijk, gelet op de onmiddellijke nabijheid van de luchthaven, niet opportuun is”. Het stadsbestuur stelde voor “dat de begrenzing van het woonuitbreidingsgebied wordt beperkt tot de smalle strook langs de Prins Roselaan, als stedenbouwkundige afwerking van de Nieuwe Koerswijk (…) Aldus wordt het parkgebied uitgebreid zodat een volwaardige buffer ten opzichte van de luchthaven ontstaat". Tegen alle logica in volgde de minister dit advies van het Oostendse stadsbestuur (maar ook het gelijkaardige advies van de Bestendige Deputatie en de Streekcommissie voor Ruimtelijk Ordening) niet en kleurde op het gewestplan een gedeelte van het BPA 107 'Steensedijk- Duinkerkseweg' toch in als woonuitbreidingsgebied.

 

Er is echter nog een verschil tussen het inkleuren als woonuitbreidingsgebied en het effectief aansnijden ervan. Het stadsbestuur kon perfect zijn standpunt trouw blijven en deze zone inrichten als buffer. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in de gemeente Deerlijk, waar het gemeentebestuur het woonuitbreidingsgebied “Wijmelbroek” via een Bijzonder Plan van Aanleg omvormde naar een groengebied en er vervolgens een aantrekkelijk openbaar park inrichtte.

 

Het huidige stadsbestuur o.l.v. de sp.a beloofde daarna in zijn bestuursakkoord 2001-2006, dat “rond het terrein van de oefenrenbaan een naaldbos zou worden aangelegd”. Dit was niet alleen een zoveelste mooie belofte in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2000, maar vooral een belofte opgenomen in het bestuursakkoord, het contract tussen de verkozen meerderheid en de bevolking. Deze belofte is tot op vandaag niet alleen dode letter gebleken, ze werd door dat zelfde stadsbestuur in feite onuitvoerbaar gemaakt door ‘de plotse ingeving’ om daar een nieuwe woonwijk in te planten. Het stadsbestuur met de sp.a heeft dus zijn belofte verbroken en blijft ‘onduidelijk’ communiceren over de bestemming van deze potentiële bufferzone

 

Bestuursleden van sp.a - Oostende, gelieve eerst het bestuursakkoord 2001- 2006 correct uit te voeren en daarna nieuwe beloftes te maken. “Alleen het beste is goed genoeg”.

 

 

 

                                                    

N.V.
CORPORATE VILLAGE 2

 

Jacques Denecker
vzw WILOO
Kruidenstraat 19
8400 Oostende
059-511119
jacques.denecker@wiloo.be