Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                24 augustus 2006

 

Mededeling aan de Pers

 

U herinnert zich vast. Jarenlang werd door talrijke prominenten de installatie van een nieuwe ILS  (Instrument Landing System, op baan 08) op de Oostendse luchthaven aangekondigd als een krachtig wapen om meer vanuit zee te kunnen landen en zo de hinder voor de omwonenden te doen afnemen. Zo verklaarde minister Gilbert Bossuyt reeds in 2003: “De ingebruikname van dit systeem zal tot gevolg hebben dat er meer over zee geland kan worden zodat de geluidshinder voor de inwoners van de stad Oostende verder zal afnemen”(1). Luchthavendirecteur Johan Onraedt zei ooit dat met het ILS in dienst, er tot 40% uit zee zou kunnen geland worden (2). 

Het MER (Milieu Effecten Rapport) met betrekking tot het ILS werd opgemaakt in 1999. De installatie en de homologatie van het zeer dure systeem sleepte eindeloos aan. In mei 2004 werd het met een ministeriële stunt voortijdig ingevlogen (3). Het werd uiteindelijk pas begin 2006, na zeven jaar, effectief in dienst genomen! 

Ondertussen zijn we een paar maanden verder en een eerste evaluatie dringt zich op. WILOO moet helaas vaststellen dat het nieuwe ILS helemaal niet benut wordt om de overlast te minimaliseren. Wanneer de weeromstandigheden het toelaten wordt vaak geen gebruik gemaakt van een “landing uit zee”. Talrijke voorbeelden hiervan werden aangekaart tijdens het “OLO” (Overleg Luchthaven Oostende) en voorgelegd aan de bevoegde autoriteit, namelijk Belgocontrol. Deze federale instelling weigert echter hierover met ons een debat aan te gaan. Hun antwoord op onze concrete cases worden steevast beantwoord met wollige algemene beschouwingen over procedures. Tenslotte verschuilen ze zich achter “het recht van de piloot” en “de veiligheid”.  

WILOO wenst tegen deze gang van zaken krachtig te protesteren.

Op donderdag 17 augustus dienden we nogmaals klacht in bij de luchthaven. (zie in bijlage)

Deze klacht werd echter, zoals 99 pct van alle klachten van omwonenden, steevast onontvankelijk verklaard. (4)

Conclusie:

Kafka in Vlaanderen!

- Onnodige hinder (milieuoverlast) vindt plaats in Vlaanderen,
- De bevoegdheid om er wat aan te doen ligt Federaal in Brussel bij Belgocontrol, en daar wil men er niets aan doen.

Het ILS op baan 08, jarenlang met veel poeha aangekondigd, werd door Vlaanderen aangelegd en met Vlaams geld betaald... en wordt door Federaal niet voldoende gebruikt!

 WILOO vindt dat nieuwe procedures met het oog op hinderbeperking best zo snel mogelijk, nu het verkeer nog relatief kalm is, moeten geïntroduceerd en getest worden.

WILOO vindt dat men hier best niet mee wacht tot er een autostrade boven Oostende ligt.

Overleg tussen Vlaamse niveau (minister Kris Peeters) en het Federale niveau (minister Renaat Landuyt) moet zo snel mogelijk gestart worden.

We stellen jammer genoeg vast dat van alle mooie beloftes rond het gebruik van ILS08 uit het verleden, weinig of niets in huis komt.

Onze bemerkingen/klachten worden niet ernstig genomen!
 

voor de vzw WILOO
Jacques Denecker

voorzitter

 

(1)     Parlementaire vraag nr. 405 van 11 september 2003 van de heer JAN VERFAILLIE. Vlaams Parlement (schriftelijke vraag).

(2)     In de Oostendse Havenkrant

(3)     http://www.nieuwsblad.be/Nieuws/Detail.aspx?ArticleID=GKM650L2&cat=REG

(4) ) Over de falende klachtenprocedure komen later terug met een aparte persmededeling.