Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                29 mei 2008
 

 

Mededeling aan de Pers

 

 

"Aantal potentieel ernstig gehinderden rond de luchthaven Oostende-Brugge steeg in 2007 met 17 procent”

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

 

 

Tijdens de jongste  OLO-samenkomst (Overleg Luchthaven Oostende) werden de geluidscontouren 2007 van de Oostendse luchthaven gepresenteerd aan de leden. De opmaak van deze jaarlijkse berekening wordt opgelegd in de milieuvergunning en uitgevoerd door het “Laboratorium voor Akoestiek en thermische Fysica” van de KUL.

 

Uit de voorstelling bleek dat er in 2007 een toename  was van het aantal potentieel zwaar gehinderden met 17 % (van 990 in 2006 naar 1157 in 2007). Ook bleek dat één beweging op vier met grote toestellen een nachtvlucht was (met veel opstijgingen boven Stene).

De berekening van de gerelateerde gezondheidsschade voor de omwonenden is niet verplicht en werd dus niet gemaakt!

 

Reden voor de toename van de geluidshinder was het vaker opstijgen boven Stene waardoor de geluidscontouren zich verbreden boven dicht bevolkt gebied en zodoende meer inwoners troffen. 

 

 

 

Wie werd getroffen?
Wat het daglawaai betreft (07-19u LT) was er een min of meer status-quo tussen Oostende en Middelkerke. Het aantal omwonenden dat te maken kreeg met een gemiddelde geluidsdruk van meer dan 55 dB steeg in Middelkerke met 10 (een stijging van 7 %) en in Oostende met 302  (een stijging van 10 %).

Wat het avondlawaai betreft (19-23u LT) was het vooral Middelkerke die getroffen werd. Het aantal inwoners dat er te maken kreeg met een gemiddelde geluidsdruk van meer dan 50 dB steeg van 934 tot 1250 inwoners (+33 %). In Oostende daalde het van 9162 tot 8327 (-9pct).

Wat het nachtlawaai betreft (23-07u LT) is het vooral Oostende die getroffen werd. Het aantal omwonenden dat te maken kreeg met een gemiddelde geluidsdruk van meer dan 45 dB steeg van 10.353 naar 12.511 (+21 %!). In Middelkerke daalde het aantal van 2.422 naar 2.269 omwonenden (-7%).

 

Verkeerevolutie:
Het totale aantal bewegingen steeg van 26.767 in 2006 naar 27.713 in 2007 (+4%). Het gros hiervan betreft kleine vliegtuigjes.
Het totale aantal nachtelijke bewegingen met de grotere toestellen daalde weliswaar van 1123 in 2006 naar 1088 in 2007 maar de daling betrof veelal helikopters. De bewegingen met  grote toestellen (> 6 ton) daarentegen stegen van 755 in 2006 naar 958 in 2007 een toename van 27%! Een op vier daarvan is een nachtvlucht. Vaak betreft het dan nog vrachttoestellen die enkel een tankbeurt in Oostende maken omdat ze elders niet welkom zijn wegens te lawaaierig.

Conclusie:
In 2007 steeg de vrachttonnage in vergelijking met een jaar eerder met zo’n 10% en meteen zien we ook een stijging van het aantal potentieel ernstig gehinderden met 17%.
Het vaker opstijgen boven Oostende wordt nog steeds niet gecompenseerd door effecten van een modernere vloot! Van die laatste is nog weinig te bemerken!
In 2007 hadden 1157 mensen ernstig hinder van de luchthaven. De gezondheidskost hiervan werd zoals steeds nooit berekend. De omwonende betalen wel de prijs van de overlast zonder ook maar enige compensatie, terwijl de reële economische en maatschappelijke baten van deze luchthaven nooit bewezen werden.

 

2008?
2008 kondigt zich beter aan, maar dit is te danken aan het voorlopig afhaken van de grootste vrachtklant MK Airlines! en niet aan betere toestellen of een betere milieuzorg (bijvoorbeeld door middel van inspanningen om “stadsvriendelijke” vliegroutes op te leggen of gewoon door lawaaibakken te weigeren). We kijken dan ook met belangstelling uit naar de periode dat de stad Oostende mede-uitbater wordt van de luchthaven, waarschijnlijk in 2009!


met vriendelijke groeten
,
namens vzw WILOO

 

Jacques Denecker 

 

 

 

 

P.S.: Los van dit alles is het ook zo dat de overlast door de grondactiviteiten namelijk het taxiën, het proefdraaien met vliegtuigmotoren en het gebruik van lawaaierige vliegtuiggeneratoren,  alsook het vrachtautoverkeer en de met dit alles gepaard gaande uitstoot van fijn stof, niet jaarlijks moet worden berekend zodat daar totaal geen zicht op is. De wetgeving m.b.t luchthavens (VLAREM) schiet hier schromelijk te kort! De jaarlijkse presentatie van de KUL geeft dan ook een zeer beperkte inkijk op de echte milieu- en gezondheidskost veroorzaakt door de luchthaven van Oostende. Ook over de macro effecten en de bijdrage aan de opwarming van de aarde door al het vlieggeweld (jaarlijks wordt ongeveer 60.000 ton kerosine goed voor 200.000 ton CO2 taksvrij getankt) hebben we nog niet in kaart.

 

De luchthaven blijft wel binnen de normen van zijn (voorlopig nog geldige) vergunning, maar die is naar onze mening veel te ruim bemeten.


In de vergunningsperiode 2000-2005, tijdens de paarsgroene regering, lag de lat op maximaal 1314 potentieel ernstig gehinderden en moest jaarlijks lager, thans ligt de lat op 2700, dubbel zo hoog. De QC regeling biedt zo goed als geen bescherming!