Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

Tot op heden....

geen:

- traktoren,
- bos
- epidemiologisch
  onderzoek
- onderzoek naar de
  kwaliteit van
  huislucht
- snuffelpalen
  meetnetwerk
- beperking op
  APU's (aux power units)
- geen procedures

wil de luchthaven:

- exponentiele groei
- dichter taxiën bij
  de wijken
- vrachtplaform dicht
  bij de mensen
  bekijk...

     

 

WILOO vraagt de minister van volksgezondheid om 'ten minste' een vergelijkende studie op te starten naar het voorkomen van astma bij leerlingen van de athenea van Stene en Bredene

Ook het voorkomen van Kanker moet onderzocht worden

 

 

zie ook
 ons dossier luchtvervuiling

 

Exhaust from aeroplanes is entrained within a pair of wingtip vortices trailing in their wake. An aeroplane exerts a downward force on the air, and so the wake must descend, as mediated through the action of the vortices on one another. Exhaust pollutants may thus be conveyed to the ground close to airports far more effectively than through ambient atmospheric dispersion alone, as has hitherto been assumed occurs within air-quality models. A kinematic model of vortex-mediated pollutant transport has therefore been developed, harnessing results from dynamical models in the literature to estimate the size of the neglected term in ground-level concentrations. Model runs show that in (10 m) winds of 2-4 m s−1, nitrogen oxides (NOx) in the vortex wakes of narrow-body turbofan aeroplanes may contribute 2 µg m−3 or more to mean diurnal ground-level concentrations, up to 2 km downwind of a busy runway (Manchester Airport, R1). A mean of 29 µg m−3 NOx was recorded near the airport in 2000.

 

Politiek doet niets aan de kerosine problematiek!

Al  een tiental jaar vraagt Wiloo aandacht voor de problematiek van de luchtvervuiling veroorzaakt door het vliegverkeer op de Oostendse luchthaven.

Behalve een een geuronderzoek als zoethoudertje  kregen we tot nu toe nul op het rekest. De politiek doet beloftes maar houdt ze niet, een kort verslag:

- 1995 Professor George Allaert  beweert dat een studie aantoont dat er veel leukemiegevallen voorkomen in de wijken Raversijde-Mariakerke. De Groenen (Agalev) vragen het stadsbestuur een epidemiologisch onderzoek op te starten, lees...  Johan Vande Lanotte (fed. minister en Oostends gemeenteraadslid) doet een voorstel lees... In de commissie sterft het onderzoek een stille dood en van alle voorstellen die toen door de SP-CVP meerderheid op de gemeenteraad werden gedaan komt later nooit iets in huis!

-1997 WILOO organiseert een infoavond rond de problematiek en komt uitgebreid in de pers lees...

-1999  Neus-, keel- en oorarts Dokter Paul Lambert vraagt in een interview van een lokale krant, een dringend onderzoek, lees...

-1999  WILOO doet een enquête bij de Oostendse artsen lees...

-1999-2000 Johan Vande Lanotte (SP) belooft tractoren om de vliegtuigen naar hun startplaats te trekken! Oostends Schepen van  Leefmilieu Yves Miroir belooft een bos langs de luchthaven! Tot op heden werd daar nog niets van gerealiseerd!

-2000-2004 De milieuvergunningsplichtig geworden luchthaven moet een (minieme) geurstudie uitvoeren. Die vindt plaats, maar ondanks veel aandringen van WILOO worden geen resultaten gepubliceerd. De hele zaak is blijkbaar een zoethoudertje.

-2002 Wiloo vraagt  de Vlaamse overheid om betrokken te worden bij hun milieu -en gezondheidsonderzoek. Mevrouw Marie-Odette Moreau, kabinetsmedewerker van minister Mieke Vogels,  vertelt ons dat we niet in aanmerking komen! lees... We zullen wel op de hoogte gehouden worden. Tot nu toe hebben we niets meer gehoord...

-2003 Alarmerende berichten over fijn stof, brengen ons in contact met professor Nemery (KUL). Helaas naar  de impact van vliegtuigverbrandingsgassen op omwonenden   is weinig onderzoek gedaan! lees...

-2004 De luchthaven vraagt toelating voor een explosieve groei. De omwonenden wachten bang af welke milieuvergunning de uitbaters straks  van de West-Vlaamse Deputatie zullen krijgen! Te Zevekote werd recent  een milieuvergunning geweigerd omdat de aanvrager, een houtbedrijf dat veel stof en lawaaioverlast veroorzaakt, midden in een woonwijk lag. Ook vier meter hoge muren er rond werden niet toegestaan!. Wiloo hoopt een evengoed resultaat met betrekking tot de luchthaven!

-2005 Op 12 januari was onze regio Medisch Milieudeskundige mevr. Stefanie Vanhoutte op de Wiloo vergadering te gast. Binnenkort verwachten we antwoord op de talrijke vragen die haar toen werden gesteld zoals:  steun aan Wiloo bij het opstarten mini-epidemiologisch onderzoek, overmaken van statistische gegevens van voorkomen kanker in onze gemeente, hulp aan Wiloo bij opstellen enquêtevragen in samenwerking met de doktersverenigingen van Oostende, enz... Mevr. Vanhoutte beloofde eea uit te zoeken en voor de nodige 'feedback' te zorgen!

-2006 Van de beloofde steun door de Medisch Milieudeskundige, mevrouw Stefanie Vanhoutte, komt niets in huis. Te veel druk van haar politieke bazen? We kunnen er enkel naar raden.
WILOO start hoe dan ook een eigen "indicatief" project en vraagt subsidie bij de lokale overheid. Lees...
Tot onze verbazing wordt op onze subsidieverzoek aan de stad Oostende een gunstig gevolg gegeven. Wiloo koopt een "fijnstofmeettoestel" aan. Het toestel wordt eind november '06 geleverd. WILOO start op 15 december 2006 zijn eerste indicatieve testen samen met prof Sandra (RIC)! Zowel fijnstof als PAK's zullen in kaart worden  gebracht.

Wordt vervolgd

Wiloo zal niet aarzelen om gerechtelijke stappen zetten en schadeclaims te eisen als blijkt dat kerosine verbrandingsprocessen even schadelijk zijn als zeg maar asbeststof.

 

 

DE OOSTENDSE LUCHTHAVEN LIGT MIDDEN
DE MENSEN

WILOO EIST:

Zolang de milieueffecten van uitlaatgassen van vliegtuigen niet ernstig onderzocht werden, kan enkel een zeer beperkte milieuvergunning verleend worden!

 

Het MER (milieueffectrapport) dat naar aanleiding van de nieuwe vergunningsaanvraag werd gemaakt is
 ontoelaatbaar zwak

Het werd  klaarblijkelijk  vanuit een kantoor, zonder veel veldwerk, met 'copy and paste' gemaakt .

 

 

 
Nieuwe motoren:

van de regen in de drop

Vliegtuigmotoren van de jongste generatie produceren minder rook en stank maar des te meer zeer fijn stof (PM10 en PM2,5).
 Deze stofdeeltjes,
waar  microscopisch kleine kankerverwekkende oliedruppeltjes aan kleven
,  dringen thans veel dieper in de longen door! We ruiken niets en ademen gewoon!

over motoren