Start contact links rondrit Economie&Werk

 

 

 

WILOO PERSNOTA                                26 augustus 2009

Mededeling aan de Pers

 

 

 

“Definitief arrest Raad van State met betrekking tot de milieuvergunning luchthaven Oostende-Brugge uitgesteld"

 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer,

In mei 2005 besliste de vzw WILOO en een aantal omwonenden om bij de Raad van State een procedure ten gronde op te starten tegen de nieuwe milieuvergunning van de luchthaven Oostende-Brugge. De 20 jaar geldige milieuvergunning bood naar onze mening onvoldoende garanties om de geluids- en milieuoverlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken en een normale gezondheidssituatie voor de 10.000 omwonenden te verzekeren. Volgens vzw WILOO was deze vergunning dan ook een aanfluiting van het grondwettelijk recht op een gezonde leefomgeving.

In mei 2008 adviseerde de Auditeur bij de Raad van State om de milieuvergunning van de luchthaven te vernietigen. Vzw WILOO organiseerde hierover een persconferentie “Tijdbom onder de milieuvergunning”. Zie: http://www.wiloo.be/persconferentie21mei08_rvs.pdf.

Op 25 juni 2009 kwam de zaak opnieuw voor. Het daaropvolgend arrest van 14 juli 2009 (zie: http://www.raadvst-consetat.be/Arresten/195000/200/195231.pdf), dat normaal het definitieve arrest had moeten zijn, neemt inhoudelijk geen beslissing! In het kader van een parallelle procedure voor de luchthaven van Zaventem moet een prejudiciële vraag (zie...) worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In die vraag wordt nagegaan of er inderdaad een MER-plicht is voor een milieuvergunning voor vliegvelden.

Voor vzw WILOO betekent het jongste arrest dat, ondanks het feit dat we een (door de Auditeur bijgetreden) zéér goed middel hadden, er nu weer uitstel in de zaak komt.

Ondertussen tikt de tijdbom verder…

 

m.vr.gr,

 

 

Het WILOO bestuur